Politics Magazine

What Language Is This?

Posted on the 27 May 2015 by Calvinthedog

What language is this? Well, of course it is spoken in Europe.

Is in automatisearre diskusjelist, dy’t ferspraat wurdt fia e-mail. De list is ornearre foar in ynternasjonaal publyk fan minsken dy’t niget hawwe oan de talen en kultueren fan de lege lannen oan ’e kust fan ’e (tenei “Lege Lannen”). wurdt bestjoerd troch fan. De behearders is.

Abbonearjen op kost neat.

Rjochtet him benammen op de talen en de kultueren dy’t dêrmei ferbûn binne, sa’t dy har ûntwikkele ha yn de Lege Lannen Sieusk en ek op talen en kultueren út oare dielen fan ’e wrâld dy’t dêr in histoaryske bân mei ha Skotsk, de taal fan lânferhúzers, en pidzjins en kreooltalen dy’t werom geane op dy talen. Oare talen en kultueren meie ek binnen dat ramt oanhelle wurde. De wichtichste doelen fan.

It makliker meitsjen fan kommunikaasje en gearwurking usken al dyjingen oer ’e hiele wrâld dy’t niget hawwe oan de talen en kultueren fan de Lege Lannen. It befoarderjen en ienfâldiger meitsjen fan ûndersyk nei en ûnderwiis yn de talen en kultueren fan ’e Lege Lannen. It befoarderjen fan it gebrûk fan taalkundige en kulturele gegevens oangeande de Lege Lannen yn mear ûndersyk.

It stypjen fan besykjens om de lytse talen en taalfarianten yn ’e Lege Lannen te beskermjen, harren posysje sterker te meitsjen en it gebrûk derfan te befoarderjen. It omtinken jaan oan lytse talen en kultueren yn ’e Lege Lannen, ynklusyf dy talen en kultueren dy’t net offisjeel erkend wurde. It tsjinjen as in foarum foar it sykjen nei oerienkomsten en ferskillen tusken de talen en kultueren fan ’e Lege Lannen. It skeppen fan ’e mooglikheid om yn ferskillende, mar wol ûnderinoar te begripen talen ta in diskusje te kommen.

It oanheljen fan ’e taalkundige, kulturele en sosjale bân tusken ’e praters fan ’e talen fan ’e Lege Lannen, harren neikommelings, en harren freonen. Regels foar it hâlden en dragen op. Alle bydragen moatte hoflik en freonlik fan toan wêze. Is net ornearre foar persoanlike kommunikaasje. Dy moat fia priveekanalen syn beslach krige. It oankundigjen fan útjeften, software, konferinsjes, programma’s en fakatueres is tastien, mar kommersjele advertinsjes sille ward wurde.

At jo op in fraach stelle oan ’e oare abonnees, dan wurde jo frege om de risseltaten foar de list gear te fetsjen en dêr de andertjouwers by te fernijen. De taalkar op is frij, mar de neikommende talen wurde foar kar naam: Skotsk.


Back to Featured Articles on Logo Paperblog