Politics Magazine

What Language Is This?

Posted on the 30 October 2014 by Calvinthedog

This one is weird as Hell, but it is one of the official language of an independent country. I really do not expect you to get this but it is spoken in the same region as a prior post in this series. It is spoken quite close to Europe. This is actually a Romanization of the alphabet as the language is written in a non-Roman alphabet. I will say that this language has more or less the same name as the name of the country itself.

Aƥsny Ahwynţķarra
xtu

AƤSNY AHWYNŢĶARRA — 1994 šyķwsa abcara 26 rzy Aƥsny Ahwynţķarra Ireihaʒou ailatwara 12-twi aaƥx́ara iadnakyleit, 1999 šyķwsa źţaaramza 3 rzy žwlarzeǵtwi bźyţiirala iaķwšahaţxeit, 1999 šyķwsa źţaaramza 3 rzy žwlarzeǵtwi abźyţiira aan irydyrkylaz aƥsaxra alagalany.

aķ. Aqwa, 2001 š.

Soderžanie

1 AƤSNY AHWYNŢĶARRA
1.1 AKTWI AXY. ŚAĶWGYLAŚA AŚAŢAĶWA
1.2 AØBATWI AXY. AUAØI ATWYLAUAØI RZINĶWEI RXAĶWIŢRAĶWEI
1.3 AXƤATWI AXY. AZAKWANƤCARATW MḉRA
1.4 AƤŚBATWI AXY. ANAGƷARATW MḉRA
1.5 AXWBATWI AXY. AƷBARATW MḉRA
1.6 AFBATWI AXY. AŢYƤANTWI AXALANAPXGARA
1.7 ABYŹBATWI AXY. RIAŠARAĶWEI  AIŢAXWAƤŠYŚAĶWEI

AƤSNY AHWYNŢĶARRA

Harţ, Aƥsnyžwlar, hxatwhwaaķwcaratw zin aƥsţazaara ialarcwo, žwlary zeǵy rzy nasyƥla aƥsţazaarei aønucqatw gwţynḉrei harzyķwƥo, auaøytwyøsa izinķwei, ixaķwiţraķwei, auaažwlarratw hwoueiķwšwarei śaķwyrğwğwo, gweizharala irylahhwoit, eǵyśaķwhargyloit Aƥsny Ahwynţķarra.

AKTWI AXY. ŚAĶWGYLAŚA AŚAŢAĶWA

AXWŢAĆ 1 Aƥsny – žwlar rxatwhwaaķwcaratw zin inaķwyršwany, ţouryxla iśaķwgylaz, suverentw, demokratiatw, zintw hwynţķarroup. “Aƥsny” (“Aƥsny Ahwynţķarra”), “Respublika cakyla akoup, eiqaroup.

AXWŢAĆ 2. Ažwlarmḉra – Aƥsny ahwynţķarratw mḉra śaţas iamoup. Aƥsny asuverenitet nyqwgaøysi ui amḉra xycxyrţasi iamou Aƥsnyžwlar roup. Ažwlar rymḉra aƥsţazaara ialadyrcwoit dara rxala ma rxaţarnakçwa ryla.

AXWŢAĆ 3. Aƥsny – žwlarbźaratwi azin ialaxwu-eǵyrţ ahwynţķarraķwei iarei rybźara iśaķwnargyloit aiķwšahaţratw eizyqazaaśaķwa. Žwlarbźaratwi aiķwšahaţraķwa rybźacaśei, aḱyƥx́ rarbaśei, ryśaķwyrğwğwaśei, rƥyrgaśei śaķwyrgylaxoit zakwanla.

AXWŢAĆ 4. Aƥsny śaķwgyloup araionķwei (Gagratwi, Gwdouţatwi, Aqwatwi, Gwylryƥśtwi, Oḉamḉyratwi, Tqwarḉaltwi, Galtwi) aķalaķ́ķwei (Gagra, Gwdouţa, Afon Čyç, Aqwa, Oḉamḉyra, Tqwarḉal, Gal) zcazkua aţouryxtw dǵylķwa Saʒny, Bzyƥyn, Gwma, Dal-Cabal, Abźua, Samyrzaqan ryla. Aƥsny iaku, laḱysra zķwym, zyçwgara qamlo twyloup.

AXWŢAĆ 5. Adǵyli eǵyrţ aƥsabaratw aagarţaķwei ažwlar irxatwup, Aƥsny aønucqa urţ rxy iadyrxwoit eǵyryx́ḉoit ažwlar ryƥsţazaarei rʒ́ausi śaţas izlarymou ala. Aƥsabaratw aagarţaķwa rnyqwgaśei rxarxwaśei irydhwalou azcaaraķwa rţyƥ iķwcaxoit Aƥsny azakwanķwa ryla.

AXWŢAĆ 6. Aƥsny hwynţķarra byzšwas iamoup aƥsua byzšwa. Aurys byzšwa, aƥsua byzšwa inavargylany, ahwynţķarratwii eǵyrţ eiueiƥšym aushwarţaķwei ryqny axarxwara amoup. Aƥsny iķwynxo eǵyrţ ažwlar gwyƥķwa zeǵy rxatwy byzšwa iaķwiţny axarxwara ahwynţķarra azin rnaţoit.

AXWŢAĆ 7. Ahwynţķarratw mḉra Aƥsny imøaƥgaxoit azakwanƥcaratwi, anagʒaratwi, aʒbaratwi mḉraķwa ryla eixšany. Azakwanƥcaratwi, anagʒaratwi, aʒbaratwi – ix́yƥšym mḉraķwoup.

AXWŢAĆ 8. Aƥsny axarxwara amany irśoit iaǵaldyršoit aţyƥantwi axalanapxgara, iara azinmḉxaraķwa ryønucqa axaķwiţra amany. Aţyƥantwi axalanapxgaratw usbarţaķwa ahwynţķarratw mḉra ausbarţaķwa reilazaara ialaʒam.

AXWŢAĆ 9. Abri ireihaʒou azintw mḉra amoup. Aƥsny irydyrkylo azakwanķwei eǵyrţ azintw ncaķwei iaśašwalazaroup.

AXWŢAĆ 10. Aƥsny axatw hwynţķarratw simvolika amoup – ahwynţķarratw biraq, adyrga, ax́yʒrašwa – urţ šeiķwyršwatwu śaķwdyrgyloit zakwanķwa ryla. Aqwa (Suxum) – Aƥsny iahţnyķalaķ́up.

AØBATWI AXY. AUAØI ATWYLAUAØI RZINĶWEI RXAĶWIŢRAĶWEI

AXWŢAĆ 11. Aƥsny ryķwšahaţup eǵax́ḉoit auaøy izinķwa Eiçyrzeiƥšu Adeklaraçiei, aekonomikatw, asoçialtw, apolitikatw, akuĺturatw, atwylauaøratw zinķwa irzynarxou Žwlarbźaratwi Apaktķwei, iara ubas eǵyrţ eiçeiķwšahaţny irydyrkylax́ou žwlarbźaratw-zintw ncaķwa zeǵy ryqny iarbou azinķwei axaķwiţraķwei.

AXWŢAĆ 12. Auaøy içšoup ixadarou azinķwei axaķwiţraķwei. Darbanzaalak auaøy dšoup ixy daķwiţny. Azakwani aʒbarei rčaƥx́a zeǵy eiqaroup milaţlei, xacalei, ƥhwyslei, byzšwalei, xylcśţralei, mallei, macuralei, nxarţa ţyƥlei, dinlei, duneixwaƥšyśalei, ideologialei, çwaƥššwaxwylei hwa eilyx qamcakwa.

AXWŢAĆ 13. Auaøy ƥsabarala imoup aƥsţazaarei, axaķwiţrei, axatw mali, aʒw dilamḱysua aqazaarei rzin.

AXWŢAĆ 14. Darbanzaalak auaøy ixatw ƥsţazaarei, ixatwi, iţaaçwaratw maʒei, ix́ʒ-iƥša ax́ḉarei, inamysi, idinxacarei, irčiaratw usi, ixwyçrei, iažwei, iduneixwaƥšyśei dryķwiţup.

AXWŢAĆ 15. Darbanzaalak auaøy irhwaçwara, irgwaqra, iahaţyr alarqwra, iakwym iaķwyršwara zalšom.

AXWŢAĆ 16. Darbanzaalak auaøy daķwiţup dax́ço-dax́aaua, iţyʒţyƥ alxra, šwqwyla-byğ́šwyla, eǵyrţ açharažwhwaraķwa ryla aimadara amaʒa.

AXWŢAĆ 17. Auaa zeǵy axeidkylarei, aţynḉratw eizaraķwei, aiçymøasraķwei rymøaƥgara azin rymoup.

AXWŢAĆ 18. śaķwgylaśa mḉyla aƥsaxra, ahwynţķarra ašwarţa aţargylara, bʒ́arla eibyţou arxwţaķwa reičkaara, auaa soçialla, milaţla, dinla reiḉyrḉara xyķwkys izmou auaažwlarratw xeidkylaķwei, apartiaķwei, acysraķwei reičkaara qalom.

AXWŢAĆ 19. Darbanzaalak auaøy dryķwiţup aøny-agwara, aekonomikatw, aʒ́atw xaķwiţra, acaradyrra, aƥsśara, axwšwtwyratw çxyraara, asoçialtw manšwalara.

AXWŢAĆ 20. Auaøy iøny-igwara laḱysra aķwym. Aʒwǵy azin imam, iztwu dazyrazymkwa, iøny aønalara, zakwanla ianyśaķwyrgyloi ausʒbara azin aninaţoi ryda.

AXWŢAĆ 21. Darbanzaalak auaøy izinķwei ixaķwiţraķwei ahwynţķarrei ausʒbarei išyryx́ḉo ala agwragara imazaroup.

AXWŢAĆ 22. Aƥsny aus aueit axaradara aprezumpçia. Axara zdyrco xara imam xwa dyƥx́aʒoup, axara šidu eilkaaxaanʒa, azakwantw mḉy zoux́ou ausʒbaratw lax́yţarala iśaķwyrgylaxaanʒa. Axara zdyrco axara šidym aśaķwyrğwğwara iara iualʒam.

AXWŢAĆ 23. Darbanzaalak iaankylou ma iţakyu auaøy, danaanyrkyla ma danţark inarkny, azin imoup adukat içxyraara ixy iairxwar, azin imoup iara ubas idukat dyqamkwa ičaxwy rimţar.

AXWŢAĆ 24. Iqaicaz açwǵourazy acyxwtwantwi axaradcarala axara zdyrcax́ou darbanzaalak iara ubri açwǵourazy eiţa iusʒbara zalšom.

AXWŢAĆ 25. Aţakƥxyķwra śaķwzyrgylo ma izyrymḉua azakwan čyç iiasx́ou aus ailyrgaraan mḉy amaʒam.

AXWŢAĆ 26. Darbanzaalak azin imoup ahwynţķarratw usbarţaķwei amacurauaai zakwandarala iax́iznyqwaz iaxq́any iouz aƥyrxaga ahwynţķarrala axarţwaara.

AXWŢAĆ 27. Aƥsny atwylauaø hwa iƥx́aʒou ari ax́ʒ zixyxxom, itwyla dzalçaxom, nasǵy daç̌a hwynţķarrak dzaţaxom.

Aƥsny iara atwylauaa agwra dnargoit, urţ atwyla anţycǵy išax́ḉo, išyrxylaƥšua.

AXWŢAĆ 28. Žwaa šyķwsa zxycyz Aƥsny atwylauaø abri Aƥsny azakwanķwei iśaķwdyrgylaz azinķwei aualƥśaķwei zeǵy inagʒany inapačy iqoup.

AXWŢAĆ 29. Aƥsny atwylauaai ui iķwynxo zeǵi irualup azakwan inaķwyršwany ašwaxtwķwa ršwara.

AXWŢAĆ 30. Aƥsny iqou darbanzaalak iualup Aƥsny azakwanķwei ryķwnyqwara.

AXWŢAĆ 31. Darbanzaalak auaøy iualup eǵyrţ auaa rzinķwei rxaķwiţraķwei haţyr ryķwcara.

AXWŢAĆ 32. Darbanzaalak auaøy iualup iaaikwyršany iqou aƥsabara ai3aharei ax́ḉarei.

AXWŢAĆ 33. Aƥsadǵyl ax́ḉara Aƥsny atwylauaa zeǵy irualƥśoup.

AXWŢAĆ 34.  ialkaau zinķwak reiķwyƥx́aʒara iaanagom ažwlarbźaratw-zintw ncaķwa ryla eiçrydyrkylaz eǵyrţ azinķwa map ryçwktwup ma ilarqwtwup hwa.

AXWŢAĆ 35. Aƥsny irydrymkylaroup eǵţyrmyźroup auaøy izinķwei ixaķwiţraķwei aƥyzxua ma ilazyrqwua zakwank iadamxarǵy.

Azinķwei axaķwiţraķwei ryƥkraķwak alagalazar qaloit zakwan maçarala  śaķwgylaśa ax́ḉarazy, ašwarţadarei auaažwlarratw eičkaarei ryrğwğwarazy, auaøy igwabziarei inamysi ryx́ḉarazy, iara ubasǵy aƥsabaratw ryçharaķwei, i3ydou ma aibaśratw ţagylazaaśei raan.

AXƤATWI AXY. AZAKWANƤCARATW MḉRA

AXWŢAĆ 36. Ari iśaķwnargylaz azakwanƥcaratw zinmḉxaraķwa zeǵy Žwlar Reizara – Aparlament imøaƥnagoit.

AXWŢAĆ 37. Aƥsny Žwlar Reizara śaķwgyloup 35-øyk adeputatçwa ryla.

Žwlar Reizarax́ alxraķwa møaƥysueit zeǵy eiçyrzeiƥšu, eiqarou, iznyktwiu alxratw zintw śaţa inaķwyršwany, maʒa bźyţirala.

Žwlar Reizara azinmḉxaraķwa čhwaras irymoup xwy-šyķwsa.

Žwlar Reizara adeputatçwa ralxśa aƥqaraķwa śaķwnargyloit zakwan.

AXWŢAĆ 38. Aƥsny Žwlar Reizarax́ ddeputatxarç ilšoit 25-šyķwsa zxycua, alxratw zin zmou darbanzaalak Aƥsny atwylauaø.

Aƥsny Ahwynţķarra Axada ma Aministrçwa Reilazaara ialaxwu, nasǵy ahwynţķarratw usbarţa ailazaarei aʒbaratw ushwarţaķwei irycanakua amacuraţyƥķwa aanyzkylo, mamzarǵy aƥara zxyršwaaua daç̌a usurak znapy alaku, arcaøratw, anaukatw, arčiaratw usķwa alamcakwa, Žwlar Reizara alaxwxara ilšom.

Žwlar Reizara adeputatçwa Žwlar Reizaračy imøaƥyrgo rusurazy Aƥsny Ahwynţķarra irzounaźueit rʒ́abaaƥsa.

AXWŢAĆ 39. Žwlar Reizara adeputatçwa rylaḱysra zinʒam, urţ rymḉxara ačhwara aaiaanʒa. Urţ raankylara, rţakra, reimdara azin yqam, açwǵara ax́yruz aţyƥ ačy iaankylamzar, iara ubasǵy xaţala rgwaţara zalšom, eǵyrţ auaa ašwarţa iţazyrgylo dara akǵy rydbalamzar. Rylamḱysra aƥyxra azcaara Žwlar Reizara iaʒboit.

AXWŢAĆ 40. Žwlar Reizara adeputatçwa rualƥśa anagʒaračy ralxçwa rydcala ičahwaxarç zalšom.

AXWŢAĆ 41. Čyç ialxu Žwlar Reizara raƥx́atwi ailatwara aaiƥx́oit Aƥsny Axada alxraķwa ryśţax́ myzky aønucqala.

AXWŢAĆ 42. Žwlar Reizara iara ailazaara aqyntwi ialnaxueit Aihabi ui ixaţyƥuaai, eǵyrţ amacurauaai, eičnakaaueit akomissiaķwei agwyƥ 3ydaķwei.

Žwlar Reizara Aihaby Žwlar Reizara ailatwaraķwa møaƥigoit, Žwlar Reizara adeputatçwa rzinmḉxaraķwa rynagʒaračy açxyraara riţoit, iaţaxu adyrraķwa ryla eiķwiršwoit, Žwlar Reizara aķwcaraķwa inapy rycaiøueit.

Aihaby dalyrxaanʒa, čyç eičkaau Žwlar Reizara raƥx́atwi ailatwara møaƥigoit ķwrala dara zeǵy ireihabu Žwlar Reizara adeputat.

AXWŢAĆ 43. Čyç ialxu Žwlar Reizara ausura ianalaga inarkny uanʒatwi Žwlar Reizara azinmḉxaraķwa ncwoit.

Žwlar Reizara imøaƥnagoit šyķwsyk ø-eilatwarak (aaƥyntwi ailatwara, ţagalantwi ailatwara).

Žwlar Reizara ausuśa areglament ihwaaķwnacoit.

AXWŢAĆ 44. Žwlar Reizara iaʒbozaalak iaţaxu adeputatçwa rxyƥx́aʒara yqazaroup. Azakwanƥcaratw ncaķwa rydkylarazy, 3ydala iazgwanaţaz aky akwymzar, iqazaroup Žwlar Reizara adeputatçwa rzeiƥš xyƥx́aʒara aqyntw reiharaøyk. zakwani daç̌a zakwanķwaki rydkylara aan iqazaroup axƥa ryøxwţak irycarkua rbyźķwa Žwlar Reizara adeputatçwa rzeiƥš xyƥx́aʒara aqnytw.

AXWŢAĆ 45. Žwlar Reizara iadnakylaz iarban zakwanʒbatwzaalak Aƥsny Axada iznagalatwup.

Aƥsny Axada inapy acaiøyr, ui azakwanʒbatw aḱyƥx́ iairboit Žwlar Reizara ianadnakylaz inarkny žwoxwymš ryønucqala.

Azakwan amḉ aiueit ianyrḱyƥx́ inarkny, eiha ix́šwany azakwan amḉ aiura, azakwan axaţa ianyśaķwnargylo ada.

Azakwanʒbatw Aƥsny Axada daķwšahaţymzar, ui Žwlar Reizarax́ irǵeźueit, dzyķwšahaţym azgwaţany. Aøyntwtwi axwaƥšra aan axƥa ryøxwţak irycarkua abźķwa ryla azakwanʒbatw rydyrkylazar, Aƥsny Axada inapy acaiøyroup, eǵţiźroup.

Aƥsny Axada azakwanʒbatw aniou inarkny žwamš ryønucqala Žwlar Reizarax́ imyrǵeźzar, usqan azakwanʒbatw zakwanxoit, Aƥsny Axada inapy acaiøyzar eiƥš. Azakwanʒbatw zakwanxaʒom ailatwara axgara iaxq́any Aƥsny Axada Žwlar Reizarax́ izmyrǵeźzar.

AXWŢAĆ 46. Aƥsny Žwlar Reizaračy azakwanƥcaratw ƥśgara azin rymoup Žwlar Reizara adeputatçwei, Aƥsny Axadei, Aƥsny Ireihaʒou Aʒbarei, Aƥsny Aprokuror Xadei.

AXWŢAĆ 47. Aƥsny Ahwynţķarra Žwlar ReizaraĶ

1) iadnakyloit Aƥsny Ahwynţķarra azakwanķwei;

2) iadnakyloit aţyƥantwi ahwaaķwa ryƥsaxraķwa iryzku aķwcaraķwa;

3) iazyʒyrøueit atwylačy ţagylazaaśas iqoui, ahwynţķarra aønucqatwi, adwnyqatwi apolitika axyrxarţa xadaķwei, nas urţ rymøaƥgarei iryzku Aƥsny Axada inaśţymţaķwa;

4) iaxwaƥšueit eǵyśaķwnarğwğwoit ahwynţķarra abiuʒ́et, ui anagʒaraǵy xylaƥšra aznaueit;

5) iadnakyloit aśauğatw, aśauğatw-useilyrgaratw, amøaķwcaratw-ʒ́atw, atwylauaøratw, atwylauaøratw-useilyrgaratw, ainyršwaratw uhwa azakwanƥcaraķwa, aʒbareičkaarei aprokuraturei iryzku azcaaraķwa;

6) imøaƥnagoit Aƥsny azakwanķwei reilyrkaara iazku ausķwa;

7)iśaķwnargyloit Aƥsny Ahwynţķarratw hamţaķwei, ahaţyrtw, arratw x́ʒalkaaķwei;

8) iśaķwnarğwğwoit, išyƥnargo rylanahwoit Aƥsny Ahwynţķarrabźaratw eiķwšahaţraķwa;

9) ialnaxueit Aƥsny Žwlar Reizara Aihabi ui ixaţyƥuaai;

10) amacura ianaţoit, rxy iaķwiţnatwueit, azakwan inaķwyršwany, Aƥsny Axada iķwirgylo Aprokuror Xadei, Amilaţtw bank Axantwaøi, eǵyrţ amacurauaai;

11) iadnakyloit Aministrçwa Reilazaara ialaxwu ʒ́ouky bźyţirala iʒbou rygwramgara rylahwara iazku aķwcaraķwa;

12) Aƥsny Axada axara idnacoit ui imacura niźrazy;

13) irylanahwoit amnistia;

14) iaʒboit aibaśra rylahwarei ainyšwara rybźacarei iryzku azcaatwķwa;

15) iaʒboit Aƥsny Žwlar Reizara adeputatçwa rylamḱysra azcaatwķwa;

16) iaʒboit i3ydou aţagylazaaśei aibaśratw ţagylazaaśei ralagalara ax́ynʒazinrku;

17) inanagʒoit Aƥsny azakwanķwei iadyrco eǵyrţ azinmḉxaraķwa.

AƤŚBATWI AXY. ANAGƷARATW MḉRA

AXWŢAĆ 48. Aƥsny Ahwynţķarra aønucqa anagʒaratw mḉra Aƥsny Axada imadoup.

Aƥsny Axada Aƥsny Ahwynţķarra xys damoup.

AXWŢAĆ 49. Aƥsny Axada ialxra møaƥysueit zeǵy eiçyrzeiƥšu, eiqarou, iznyktwiu alxratw zin aśaţala, maʒa bźyţirala, xwy-šyķwsa ačhwara aţany.

Aƥsny Axadas dalyrxueit milaţla iaƥsuou, 35-šyķwsa ireicamkwa, ķǯ-šyķwsa ireihamkwa izxycua, alxra azin zmou Aƥsny atwylauaø.

Aƥsny Axadas aʒwy ineiƥynkylany ø-čhwarak ireihany ialxra zalšom.

AXWŢAĆ 50. Aƥsny Axada imḉxaraķwa rynagʒara dalagoit ţouba aniu inarkny, imḉxaraķwa rynagʒara daqwycueit ičhwara anaailak, čyç ialxu Aƥsny Axada ţouba aniu inarkny.

Aƥsny Axada ialxśei, ialxra ačhwarei śaķwyrgylaxoit zakwanla.

AXWŢAĆ 51. Aƥsny Axada imacura danaxagylo, Aƥsny Žwlar Reizaračy ţouba iueit Ireihaʒou Aʒbara aʒbaøçwa adƥx́alany. Aţouba atekst Žwlar Reizara iśaķwnarğwğwoit.

AXWŢAĆ 52. Aƥsny Axada izinmḉxaraķwa neigʒonacy, apolitikatw partiaķwei auaažwlarratw xeidkylaraķwei iç̌rylairxwuam.

Aƥsny Axada Žwlar Reizara dadeputatʒam, ahwynţķarratw, auaažwlarratw usbarţaķwa irycarkwa iarbanzaalak daç̌a macurak idikylar qalom, axaƥśgaratw nalacany.

Aƥsny Axada iśaķwyrgylou ačhwaraķwa raan iusurazy ianaśaxoit iʒ́abaaƥsa Aƥsny Ahwynţķarra aqyntw.

AXWŢAĆ 53. Aƥsny Axada:

1) dyrxylaƥšueit auaøy izinķwei ixaķwiţraķwei, Aƥsny azakwanķwei, ui ažwlarbźaratw xydcaķwei rynagʒaśa;

2) ihwaaķwicoit aønucqatwi, adwnyqatwi apolitika axyrxarţa xadaķwa;

3) ahwynţķarra daxaţarnakup ažwlarbźaratw usķwa rqny;

4) inapy rycaiøueit ahwynţķarrabźaratw eiķwšahaţraķwa;

5) imøaƥigoit Aƥsny ašwarţadarei ahwaaķwa rylamḱysrei rzy iaţaxu ausķwa, eičikaaueit, xadaraǵy aziueit zystatus zakwanla ihwaaķwcaxo Ašwarţadara Asovet;

6) iśaķwirğwğwoit Aƥsny aibaśratw doktrina;

7)Aƥsny Ar Ƥyzas drymoup;

8) ahwaanyrçwtwi ahwynţķarraķwei žwlarbźaratwi eičkaaraķwei rqny Aƥsny adiplomatiatw xaţarnakçwa yķwirgyloit, irxynhwueit;

9) iśaķwirğwğwoit ahwynţķarratw, aekonomikatw, asoçialtw, akuĺturatw, amilaţtw čiara aprogrammaķwa;

10) Aƥsny iax́acanakua ialiršoit afinanstw, akredittw politikei, anauka, acaraiura, akuĺtura, agwabziara, aekologia, asoçialtw eiķwšwara irydhwalou apolitikei rymøaƥgara;

11) ialiršoit atwylauaøra, axatw mal azyqazaaśaķwa, abiuʒ́et-finanstw sistema, ašwaxtwķwcara, iaahakwyršan iqou aƥsabara ax́ḉara, ahwynţķarratw macura ryzcaaraķwa iaku rzakwanƥcaratw møaķwcara;

12) Žwlar Reizara ailatwaraķwa rylatwara azin imoup, ianaaiţaxxo aamţazǵy ažwa iţalatwup;

13) atwylauaa ršwarţadara ax́ḉarazy, azakwan inaķwyršwany Aƥsny ialeigaloit a3ydaţagylazaaśei aibaśratw ţagylazaaśei, ubri anaøs urţ aţagylazaaśaķwa Žwlar Reizara iśaķwnarğwğwoit;

14) Aƥsny Žwlar Reizaračy iara izinmḉxaraķwa inaryķwyršwany iķwirgyloit Amilaţtw bank Axantwaøi, Aprokuror Xadei, eǵyrţ amacurauaai rkandidaturaķwa, iara ubas Žwlar Reizara ialeigaloit urţ rxy raķwiţtwra azcaaraǵy;

15) iśaķwirgyloit Žwlar Reizarax́ alxraķwa rymøaƥgara;

16) amacura ieiţoit iaǵamixueit Aƥsny aķalaķ́ķwei araionķwei rqny anagʒaratw mḉra axadaçwa;

17) dryxwaƥšueit anagʒaratw mḉra ausbarţaķwa reičkaarei rusuśei ryzcaaraķwa;

18) aministrraķwa, aushwarţaķwa, araionķwa, aķalaķ́ķwa rxadaçwa, iara ubas aţyƥantwi axalanapxgara ryncaķwa aƥixueit, urţ Aƥsny azakwanƥcarei irčagylozar;

19) iryleihwoit areferendum ixaƥśgarala, Žwlar Reizarei Aƥsny Ireihaʒou Aʒbarei rydcala, azakwan išahwo inaķwyršwany;

20) Žwlar Reizarax́ ineigoit atwylačy ţagylazaaśas iqoui, Ahwynţķarra aønucqatwi, adwnyqatwi apolitika axyrxarţa xadaķwei rtwy zhwo esyšyķwsatwi anaśţymţaķwa, ineigoit ahwynţķarratw biuʒ́etʒbatwķwei, ui anagʒara iazku ahasabyrbei;

21) azin imoup Žwlar Reizara izaamţanym ailatwaraķwa raaƥx́ara;

22)iʒboit azakwan inaķwyršwany Aƥsny atwylauaøra azcaaraķwa;

23) ialiršoit axara anaźra;

24) iraneiśoit ahwynţķarratw hamţaķwa, iriţoit ahaţyrtw, arratw iara ubas i3ydou ax́yʒlkaaķwa;

25) iśaķwirgyloit astandartķwa, aetalonķwa, akapanrei ašwaga-zagei rakķwa;

26) ineigʒoit Aƥsny azakwanķwei idyrco eǵyrţ azinmḉxaraķwa.

AXWŢAĆ 54. Aƥsny Axada diçalyrxueit ui Ixaţyƥuaøǵy. Aƥsny Axada Ixaţyƥuaø ikandidatura yķwirgyloit Aƥsny Axada iţyƥ ax́ kandidats iqou.

Aƥsny Axada Ixaţyƥuaøys dalxzar qaloit alxra azin zmou, 3ǯ-šyķwsa ireicam, ķǯ-šyķwsa ireiham Aƥsny atwylauaø.

Aƥsny Axada Ixaţyƥuaø, izinmḉxaraķwa neigʒonacy, apolitikatw partiaķwei auaažwlarratw xeidkylaķwei iç̌rylairxwuam.

Aƥsny Axada Ixaţyƥuaø Žwlar Reizara dadeputatʒam, iarbanzaalak eǵyrţ ahwynţķarratw, auaažwlarratw usbarţaķwa irycarkua macurak daxagylar qalom, aičyrçaaratwķwaǵy nalacany.

Aƥsny Axada Ixaţyƥuaø ianaśaxoit iʒ́abaaƥsa, ui iazyƥcwou aamţaķwa inaryķwyršwany, Aƥsny Ahwynţķarra aqnytw.

AXWŢAĆ 55. Aƥsny Axada Ixaţyƥuaø Aƥsny Axada idcala inaigʒoit ui inapyncaķwak, Aƥsny Axada diƥsaxueit, ui danyqam ma iusķwa rynagʒara anilymšo.

AXWŢAĆ 56. Atwyla zeǵy ačy anagʒaratw møaƥgatwķwa azeiƥš xylaƥšra ryţarazy Aƥsny Axada Aƥsny Aministrçwa Reilazaara napxgara aziueit.

Aministrçwa Reilazaara śaķwirgyloit Aƥsny Axada, ui iara inapacaqaǵy iqoup.

Aministrçwa Reilazaara ialaxwup Aƥyza-ministr, Aƥyza Ixaţyƥuaa, Aministrçwa, zakwanla iazgwaţou eǵyrţ amacurauaa.

AXWŢAĆ 57. Aƥsny Aministrçwa Reilazaara išyneibaku ma ui ialaxwu ʒ́ouky rmacura aanyźra azin rymoup.

Amacura aanyźra Aƥsny Axada ičaƥx́a iķwdyrgyloit. Ui azin imoup idikylar ma map açwikyr.

AXWŢAĆ 58. Aƥsny Žwlar Reizara Aministrçwa Reilazaara ialou ruaʒwk iax́ agwramgara aanarƥšyr, usqan ui azcaara Aƥsny Axada ičaƥx́a iķwnargylar alšoit. Azcaara cyxwaƥcwala izyʒboǵy Aƥsny Axada ioup.

Aƥsny Aministrçwa Reilazaara aičkaarei ausurei hwaaķwcaxoit zakwanla.

AXWŢAĆ 59. Aƥsny Axada izinmḉxaraķwa rxarxwara zalšom śaķwgylaśa aƥsaxrazy, zakwanla ialxu eǵyrţ ahwynţķarratw mḉra ausbarţaķwa reimyrprazy ma rusura aankylarazy.

AXWŢAĆ 60. Aƥsny Axada, iara izinmḉxaraķwa rhwaaķwa dyrţymckwa, aus zua azakwanƥcara aśaţala, nasǵy ui anagʒarala iţiźueit Aƥsny ax́ynʒanaʒaaʒo amḉ zmou ausƥqaķwei adcaķwei.

AXWŢAĆ 61. Aƥsny azakwanķwei iryķwymšwo Aƥsny Axada iķwcaraķwa aƥyxzar qaloit Aƥsny Ireihaʒou Aʒbara aķwcarala.

AXWŢAĆ 62. A3yda ţagylazaaśei, aƥsabaratw ryçharaķwei, aibaśraķwei raan Aƥsny Axada azin imoup iţiźyr azakwan mḉy zmou, xymƥada iaarlasʒany inagʒatwu, iara ubri aamţazycwq́a Žwlar Reizarax́ inaçhatwu aķwcaraķwa.

AXWŢAĆ 63. Aƥsny Axada ixaţara laḱysra aķwym. Aƥsny Axada ix́ʒ-iƥšei iahaţyri azakwan iax́ḉoit.

AXWŢAĆ 64. Aƥsny Axada iţoubei, Aƥsny azakwanķwei eileigar, imacura damxzar alšoit.

Abri aøyza aķwcara adnakyloit Aƥsny Žwlar Reizara, Aƥsny Ireihaʒou Aʒbara aixśala śaţas iqacany, Žwlar Reizara adeputatçwa rzeiƥš xyƥx́aʒara aqnytw axƥa ryøxwţak irycarkua eihau bźyla, maʒa bźyţirala.

AXWŢAĆ 65. Aƥsny Axada ianaaiţaxyu aamţazy imacura aaniźyr ilšoit. Imacura aanyźra azcaara aʒboit Aƥsny Žwlar Reizara. Aʒbara rydyrkyloit axƥa ryøxwţak irycarkua abyźķwa ryla.

AXWŢAĆ 66. Aƥsny Axada damyrxyr, iƥsţazaara dalcyr, imacura niźyr ma izinmḉxaraķwei iusķwei rynagʒara ilymšar, urţ iusķwa yiasueit Aƥsny Axada Ixaţyƥuaø iax́. Aƥsny Axadaǵy, ui Ixaţyƥuaøǵy rmacura iamyrxyr, iƥsyr, rmacura aanryźyr, ma Aƥsny Axada iusķwa rynagʒara rylymšar, urţ ausķwa yiasueit Aƥsny Aƥyza-ministr iax́. Aƥsny Axada iusķwa rynagʒara ari axwţa3 ačy eiķwyƥx́aʒou aʒwǵy ilymšar, urţ ausķwa yiasueit Žwlar Reizara Aihaby iax́.

AXWŢAĆ 67. Aƥsny Axada iusķwa nazygʒo auaøy izinmḉxaraķwa amḉ rymoup, Aƥsny Axada iusķwa rynagʒara ilzmyršo amzyzķwa aƥyxxaanʒa, ma Aƥsny Axada čyç dalyrxaanʒa.

Aƥsny Axada čyç ialxraķwa møaƥgaxaroup xymyz ryønucqala. Ubysqan Aƥsny Axada iusķwa nazygʒo azin imaʒam areferendum rylahwara, Aƥsny arç̌eiraķwei aiţaxwaƥšrei iryzku ažwalagalaķwa ryķwyrgylara.

AXWBATWI AXY. AƷBARATW MḉRA

AXWŢAĆ 68. Azinʒbara Aƥsny inazygʒo aʒbara maçaroup.

Anxamøatw eimakraķwa eilnargoit Ainyršwaratw ʒbara.

Aʒbareičkaara Aƥsny iśaķwyrgylaxoit zakwanla.

AXWŢAĆ 69. ʒbaøçwas iqalar rylšoit 2c-šyķwsa zxycyz, ireihaʒou azincara ialgax́ou, azintw zanaaţla xwy-šyķwsa ireicamkwa ausura aƥyšwa zmou Aƥsny atwylauaa. Aƥsny Ainyršwaratw ʒbara Aihabi ui aʒbaøçwei alnaxueit Aƥsny Žwlar Reizara Aƥsny Axada iažwalagalala.

AXWŢAĆ 70. Aʒbaø iusķwa rynagʒara ialeigʒar qalom iarbanzaalak daç̌a hwynţķarratw macurak ma aʒ́aƥsa zxyršwaaua iarbanzaalak usurak, arcaøratw, anaukatw, arčiaratw usķwa rakwymzar.

Aʒbaøçwa iazalxu ačhwaraķwa rzy iranarśoit rʒ́abaaƥsa aƥara Aƥsny Ahwynţķarra aqnytw.

AXWŢAĆ 71. Aʒbaøçwa alyrxueit xwy-šyķwsa čhwaras iryţany. Aʒbaøçwa laḱysra ryķwym, ix́yƥšym, Aƥsny azakwanķwei roup znapacaqa iqou.

Aʒbaø aśauğatw ţakƥxyķwra idcara zalšom zakwanla ihwaaķwcamkwa.

Aʒbaø izinmḉxaraķwa imxra ma raankylara zalšom, zakwanla iśaķwyrgylou cacğwyk amamkwa.

AXWŢAĆ 72. Ausķwa reilyrgara aʒbaraķwa zeǵy rqny iaartny imøaƥysueit, zakwanla iśaķwyrgylou xţysķwak ianryxwaƥšua ada.

Aʒbararčiara møaƥysueit ialaxwu naq-aaq reindaţlarei zinla reiqararei śaţas iamany.

AXWŢAĆ 73. Aƥsny aʒbaratw mḉra ireihaʒou usbarţas iamoup Ireihaʒou Aʒbara.

Aƥsny Ireihaʒou Aʒbara4

1) iryxwaƥšueit ausķwa Aƥsny Axadei, Žwlar Reizarei,iara ubas ahwynţķarratw mḉra eǵyrţ ausbarţaķwei ma aţyƥantwi axalanapxgara usbarţaķwei irydyrkylaz aķwcaraķwa raķwšwarei raķwymšwarei irydhwalou azcaaraķwa zeǵy ryla;

2) iryxwaƥšueit ahwynţķarrei aţyƥantwi axalanapxgara ausbarţaķwei rybźara içwyrcua aimakķwa irydhwalou ausķwa;

3) iryxwaƥšueit alxraķwa rylcšwaķwei alxraķwa rymøaƥgaśei iryzku ausķwa;

4) azin amoup iaʒbar iarbanzaalak aimakķwa, mamzarǵy agwaanagara ahwar iadhwalou azcaaraķwa iryzkny;

5) imøaƥnagoit aśauğatw, atwylauaøratw, anapxgaratw ʒbararčiara;

6) Aƥsny aʒbaraķwa zeǵy iryʒbaz ausķwa azakwan raķwšwara iaśklaƥšueit;

7) aʒbaraķwa zeǵy irnaţoit ausʒbaratw eičkaaraķwa raan izyķwnyqwaša anapxgaratw eilkaaraķwa.

AXWŢAĆ 74. Aƥsny aʒbaraķwa ryķwcaraķwa śţyrxueit Aƥsny Ahwynţķarra ax́ʒala.

AXWŢAĆ 75. Aƥsny Aprokuror Xadei ui inapacaqa iqou aprokurorçwei4

açwǵauratw usķwa reilyrgara azakwan iax́ynʒaķwšwo iaśklaƥšueit;

iadgyloit ahwynţķarratw xaradcara aʒbaračy;

aʒbara ialargaloit Aƥsni ui atwylauaai ryx́ḉara iazku aššyƥx́yʒķwa;

ahwynţķarratw usbarţaķwei, aţyƥantwi axalanapxgaratw usbarţaķwei, amacurauaai zakwandarala eiķwdyršwaz ancaķwa raƥyxra ma ryriašara azcaara yķwdyrgyloit.

Aƥsny Ahwynţķarra aprokuratura ausbarţaķwa irymoup iaku ailazaara, urţ rzinmḉxaraķwa møaƥyrgoit iarbanzaalak daç̌a mḉraķwak irx́yƥšymkwa.

AXWŢAĆ 76. Aƥsny Aprokuror Xada imacura iaţarei iamxrei møaƥnagoit Aƥsny Žwlar Reizara Aƥsny Axada iažwalagalala.

Eǵyrţ aprokurorçwa rmacura ieiţoit Aƥsny Aprokuror Xada.

AXWŢAĆ 77. Aprokuratura ausbarţaķwa rzinmḉxaraķwei, reičkaarei, rusurei hwaaķwnacoit azakwan.

AFBATWI AXY. AŢYƤANTWI AXALANAPXGARA

AXWŢAĆ 78. Aţyƥantwi axalanapxgara møaƥgaxoit araionķwei aķalaķ́ķwei, eǵyrţ ailanxarţaķwei rqny.

AXWŢAĆ 79. Aţyƥantwi axalanapxgara atwylauaa imøaƥyrgoit rxatwgwaƥxara išiašou aiţahwarala ma aţyƥantwi axalanapxgara alxratw usbarţaķwa ryla.

Aƥsny aķalaķ́ķwei araionķwei rqny anagʒaratw mḉraķwa rxadaçwa Aƥsny Axada ialixueit aţyƥantwi axalanapxgara ailazaara aqnytw.

Aţyƥantwi axalanapxgara ailazaara aičkaarei azinmḉxaraķwei śaķwyrgylaxoit zakwanla.

AXWŢAĆ 80. Aţyƥantwi axalanapxgara ausbarţaķwa iśaķwdyrgyloit aţyƥantwi abiuʒ́et, aţyƥantwi ašwaxtwķwei, aƥaralxraķwei rnapačy iqoup, išyrţaxu rxy iadyrxwoit aţyƥantwi amal, iryx́ḉoit auaažwlarratw eičkaara, ihwaaķwyrcoit dara ryønucqatw eilazaara, iara ubas iryʒboit aekonomikatw, asoçialtw uhwa dara rhwaaķwa irţaʒo, eǵyrţ ahwynţķarratw usbarţaķwak irycarymkua azcaaraķwa.

AXWŢAĆ 81. Abri azakwanķwei ryla iśaķwyrgylou aţyƥantwi axalanapxgara azinķwa ryƥkra ahwynţķarratw usbarţaķwa irylšom. Aţyƥantwi axalanapxgara zakwanla imøaƥnago ausķwa aç̌rylagalara zalšom.

AXWŢAĆ 82. Aţyƥantwi axalanapxgara usʒbarala axyx́ḉara iaķwiţup, azinmḉxaraķwa axy iaķwiţny, ƥyķwslarada imøaƥnagalarç azy.

ABYŹBATWI AXY. RIAŠARAĶWEI AIŢAXWAƤŠYŚAĶWEI

AXWŢAĆ 83. Aƥsny aiţaxwaƥšrei ariašarei ryzcaaraķwa ryķwyrgylara rylšoit Aƥsny Axada, Aƥsny Žwlar Reizara, Aƥsny Ireihaʒou Aʒbara, Aƥsny Aprokuror Xada.

AXWŢAĆ 84. Aƥsny ariašaraķwa rydyrkyloit Aƥsny Žwlar Reizara adeputatçwa rzeiƥš xyƥx́aʒara aqnytw axƥa ryøxwţak irycarkua abźķwa ryla.

Akategoria:

Aƥsny

Sozdat́ uḉjotnuju zapiś
Vojti

Adaq́a
Axçwažwara

Aƥx́ara
Ariašamţa
Aţouryx

Ixadou adaq́a
Mašwyrlatwi aøymţa
Iiasua axţysķwa

Axalarxwra

Aingalatw aøymţaķwa
Aforum
Arç̌eira čyçķwa
Adaq́aķwa čyç
Açxyraara
Açxyraara zylšo

Amacyrugaķwa

Arax́twi ax́arƥšķwa
Eimadou ariašaraķwa
Afail aţagalara
Çastwi adaq́aķwa
Aḱyƥx́razy aversia
Eisymšatwi ax́arƥš
Svedenija o straniçe
Element
Çitirovat́ straniçu

Pravit́ ssylki

Açyxwtwantwi aƥsaxraķwa abri adaq́a aqny: 12:26, 8 xwažwkyra 2013.
otdeĺnyx sluḉajax mogut dejstvovat́ dopolniteĺnye uslovija. Podrobnee sm. Uslovija ispoĺzovanija.


Back to Featured Articles on Logo Paperblog