Entertainment Magazine

Raakshas | Marathi Movie | Official Teaser

Posted on the 29 January 2018 by Themoviean

  Written & Directed: Dnyanesh Zoting | CAST: Sai Tamhankar, Sharad Kelkar, Rujuta Deshpande, Dayashankar Pandey, Vijay Maurya,Yakub Sayeed, Purnanand Wandhekar, Umesh Jagtap, Vitthal Kale, Pankaj Sathe, Anuya Kalaskar, Anil Kamble, Makarand Sathe, Jayesh Sanghavi, Sakshi Vyavhare, Abhijeet Zunjarrao, Somanath Limbarkar Release Date: 23 February, 2018        

Source


Back to Featured Articles on Logo Paperblog