Fashion Magazine

Happy Makar Sankranti !!

By Ishithadass

Meethe gur me mil gaye til
Udi patang aur khil gaye dil
Har pal sukh aur har din shaanti
Aap sab ke liye laaye Makar Sankranti (smsdose.com)

Happy Makar Sankranti !!

(image courtesy: 123greetings.com)


Back to Featured Articles on Logo Paperblog

Magazines