Current Magazine

Hangyo Ni Dodong Iliganon Sa Mga Politiko

Posted on the 07 April 2013 by Gilnambatac @gilnambatac
Hangyo ni Dodong Iliganon sa mga Politiko
Mayo trese, adlaw nga kita mupili ug kita mag-buot kung kinsa ang atong ipadumala sa atong dakbayan ug muhatag ug maayo nga mga programa'g mga kabag-ohan nga magsilbi nga tulay padulong sa kausbawan; sa Iligan ug kanatong mga katawhan.
Ug samtang sayo pa,  pangundang mong mga kandidato nga kamo mismo sa inyong mga kaugalingon kabalo nga wala moy ayo; nga ang inyong tumong sa pagdagan dili ang pagsilbi sa kagustuhan ug interes sa kadaghan kun dili magsimba lang sa kaugalingon nga mga interes ug mga luho. Kabalo mo kung si kinsa mo ug dili na kinahanglan nga bulgaran nga iingon nato kini. Wala ba mo nasayod nga kadaghana sa mga katawhan karon naa nay kahibalo kung unsa mong kalse nga mga tawo. Dili pareha kanidato nga walay paki ang mga tawo sa mga kandidato nga managan, karon brayt ug kabalo na sila mamili sa mga angay nga pilion. Para dili nami mahasol, muhangyo unta mi nga mangundang namo sa pagdagan. Gasayang ramo sa inyong mga kuwarta nga unta itabang na lang ninyo na sa mga kabos nga gipanggutom ug uban pa. Kung tabang man jud ang inyong tumong, ang paglingkod sa usa ka posisyon dili maoy gainusara nga pamaagi. Kay kung tabang gayud ang inyong tumong daghan pa mog pamaagi inyong mahuna-huna (kung kabalo pud mo mag-huna-huna).
Adunay mga kandidato nga ILADO na sa pagkorakot, nganung mudagan paman ka? Adunay ilado nga walay "taste" sa pagtabang sa mga pobre, nganung mudagan pa man ka? Adunay mga kandidato nga mudagan tungod kay wala nay pangsustina pa sa iyang luho, nganung gatuga-tuga paman ka? Mahadlok namo kung muabot ang panahon nga adunay grupo sa mga tawo nga mangampanya sa inyo, dili kay musuporta pero para ikampanya sa inyo nga dili mo botaran sa umaabot nga eleksyon. Kahadlok mo kung muabot na nga punto, maong pangundang namong mga kandidato nga kabalo na nga wala moy tumong nga mutabang.
Ayaw pagkumpyansa sa mga botante karon, dili sila pareha sa inyong pangutok. Dili pa ulahi para mu-back out sa inyong pagdagan. Unsa naman inyong gitagad?

Back to Featured Articles on Logo Paperblog

Magazines