Culture Magazine

A Plea, a Challenge, a Pledge

By Gibbs22manila @gibbscadiz
“Nasaan ang kabataang naglalaan ng magagandang sandali, ng kanilang mga pangarap at kasiglahan alang-alang sa ikabubuti ng kanilang bayan? Saan naroon ang handang magpakamatay upang hugasan ng dugo ang napakaraming pagkakasala? Upang karapatdapat ang pagpapakasakit ito’y kailangang malinis at busilak. Nasaan ang kabataang may lakas na tumanan na sa aming mga ugat, ng kalinisan ng diwa na narumihan na sa amin, ng apoy ng sigla na patay na sa aming puso? O kabataan, kayo’y aming hinihintay!” -- Padre Florentino, in Jose Rizal's El Filibusterismo
On Rizal Day, and for the coming New Year, two songs we ought to hear more often--and sing, with every word a stab in the heart.


Back to Featured Articles on Logo Paperblog