Current Magazine

10 Days to Go, ELECTION Na! ---Kinsa-Nga-Mga-Kandidato-Ang-Dili-Nato-Botaran? EDITION

Posted on the 03 May 2013 by Gilnambatac @gilnambatac

COUNTDOWN TO MAY 13, 2013 ELECTIONS

A "Kinsa-Nga-Mga-Kandidato-Ang-Dili-Nato-Botaran?" EDITION
# 10Ang mga kandidatong kusog mangilad!
Gamay ra kaayo ang Iligan para dili makabalo ang kadaghanan sa katawhan sa Iligan kung kinsa sa mga gapadagko-ay ug mga nawong sa kalsada ang kusog mangilad. Kabalo ang kadaghanan nga naay mga kandidato nga gapahambog ug kabag-ohan sa parte o aspeto sa atong syudad ug iyang wagtangon kunuhay kining problemaha pero kabalo ta nga anaa na siya dinhang dapita, sila pay namahala, ug walay nakitang pagbag-o. Parte pa jud sya sa problema, kay siya mismo walay nabuhat para masulbad na. Klaro kaayo nga ilad. Naa na na sa inyo kung si kinsa na nga mga tawo. Ang importante dili ta mamotar ug mga lideres sa atong dakbayan nga ilad ray credentials. 

Back to Featured Articles on Logo Paperblog

Magazines